عملية جراحية في سبيل الله

Ammartinghir
Lancée le 29 avril 2022

1 510

collectés avec 17 participants

Fermée depuis le 1 mai 2022

Salam Aulaykum, 

mayt3nam Labas, ar tmnakh atgm 3la khir.

yan uryaz u tmazirt i7taja kan idrimn adig yat l3amaliya iwfud  ns.

l3amaliya tga 15000 Dh, itggan 1500€.

Idir Ouhmimich Hat illa g ksar Ammar, Alnif Tinghir 

Wanna ighin ad i3awn s cha Lah ir7m lwalidin.

Jazakum llah khayran

Cagnotte clôturée avec 18 participants
+ 25 €
Le 01 mai 2022
par Youssef Ben Amar
+ 420 €
Le 01 mai 2022
par Kerrouche Fouad
+ 20 €
Le 01 mai 2022
par Boussalhem Aouaada
+ 10 €
Le 01 mai 2022
par Gracias A Dios
Adichafa rbi inshalah
+ 30 €
Le 01 mai 2022
par Gracias A Dios
Adichafa rbi inshalah
+ 20 €
Le 01 mai 2022
par Redouan Ouhaddou
Adi3fo rbi adisogz rbi l3fo inshalah yarbi
Afficher plus de participants